PHIẾU ĐĂNG KÝ BÀI BÁO CÁO HỘI THẢO

Công văn Thông Báo

   

      Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang ảnh hường sâu rộng đến hoạt động giáo dục và đào tạo. Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 đà làm ảnh hưởng lớn đến phương thức đào tạo truyền thống và tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy hình thức đào tạo trực tuyên (Elearning).

      Để ứng dụng hiệu quả hình thức đào tạo trực tuyến cần phải thường xuyên quan tâm và thúc đẩy mạnh mẻ ba yếu tố: Công nghệ, Học liệu và Con người, ba yếu tố này có mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau, cùng hướng đến một hệ thống đào tạo trực tuyến hoàn chỉnh.

      Trên tinh thần đó, Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đào tạo trực tuyến: Công nghệ - Học liệu - Con người”. Hội thảo dự kiến được tồ chức vào ngày 05 tháng 11 năm 2022 tại Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế.

Thông tin chi tiết của Hội thảo như sau:

 1. Mục tiêu Hội thảo

Tạo ra diễn đàn khoa học, tạo cơ hội để các cơ sở giáo dục, các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý giáo dục, các nhà cung cấp giải pháp,... cùng nhau nghiên cứu, trao đối, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp để khai thác và ứng dụng hiệu quả hơn hình thức đào tạo trực tuyến trong thời gian tới.

2. Các chủ đề Hội thảo

Hội thảo tập trung vào các chủ đề sau:

(1) Nhóm chủ để về Giải pháp, công nghệ, hợp tác phái triển

1. Giới thiệu và phân tích các mô hình, giải pháp công nghệ triển khai đào tạo trực tuyến;

2. Thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến;

3. Kinh nghiệm triển khai hiệu quả hoạt động đào tạo trực tuyến (hoặc kinh nghiệm thế giới và ứng dụng tại Việt Nam);

4. Xu hưởng phát triển e-learning trên thế giới và các bài học kinh nghiệm Việt Nam cần lưu ý;

5. Hợp tác phát triển trong triển khai hoạt động đào tạo trực tuyến;

6. Ứng dụng Internet vạn vật (loT), Trí tưệ nhân tạo (AI) trong dạy và học trực tuyến, Đào tạo trực tuyến kết hợp công nghệ điện toán đám mây;

7. Ứng dụng hiệu quả e-leaming/blended-learning (đào tạo kết hợp) trong đào tạo từ xa;

8. Một số khó khăn, vướng mắc về hành lang pháp lý, cơ chế, quy định... liên quan đến đào tạo trực tuyến;

9. Một số vấn đề khác có liên quan.

(2) Nhóm chủ đề về Học liệu

1. Tài nguyên giáo dục mở, Học liệu mở;

2. Phát triển thư viện số/học liệu số hỗ trợ đào tạo trực tuyến;

3. Dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (loT), Trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động thư viện hỗ trợ đào tạo trực tuyến;

4. Chuyển đổi số; Chia sẽ học liệu giữa các cơ sở đào tạo;

5. Công nghệ xây dựng và phát triển học liệu, bài giảng điện tử. tài liệu đa phương tiện,...;

6. Bản quyền/quyền tác giả trong công tác xây dựng học liệu số:

7. Một số vấn đề khác có liên quan.

(3) Nhỏm chủ đề về Con ngườì/Đào tạo nguồn nhãn ỉực

1. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng xu thế phát triển của đào tạo trực tuyến/thư viện số/học liệu số;

2. Kỹ năng công nghệ, kỹ năng sư phạm của giảng viên trong đào tạo trực tuyến;

3. Năng lực thông tin (Information Literacy) đối với người học;

4. Một số vấn đề khác có liên quan.

3. Thành phần tham dự

Các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý giáo dục, nhà cung cấp giải pháp, các giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên từ các trường Đại học, các Viện, các Trung tâm nghiên cứu, các Công ty cung cấp giải pháp và các đối tác của Viện sử dụng mô hình đào tạo trực tuyến.

4. Thời gian và cách thức tổ chức

- Thời gian: Dự kiến vào ngày 05/11/2022.

- Địa điểm: Viện Đào tạo mở & Công nghệ Thông tin – Đại học Huế, số 20 Lê Lợi, Tp. Huế.

- Hình thức tổ chức: Tổ chức hội thảo theo hình thức trực tiếp.

(Chương trình và thời gian chi tiết sẽ được cập nhật trong Thông báo sô 02)

 5. Các mốc thời gian quan trọng

- Thông báo/Thư mời viết bài: 02/8/2022

- Nhận bản tóm tắt bài báo: 10/9/2022

- Nhận toàn văn bài báo: 10/10/2022

- Gửi giấy mời tới đại biểu tham dự (Thông báo số 02): 15/10/2022

- Hội thảo chính thức: 05/11/2022

- Ngôn ngữ hội thảo: Tiếng Việt

- Các quy định về hình thức, nội dung bài viết

- Các quy định về hình thức, nội dung bài viết xem ở Phụ lục kèm theo.

- Đăng ký tham dự và gửi bài hội thảo

- Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

- Điện thoại: TS. Nguyễn Tương Tri (0983.025.251),

ThS. Lê Đức Minh Phương (0905123663), ThS. Võ Đình Lâm (0912299254).

- Email liên hệ gửi bài: hoeit@hueuni.edu.vn

 Kỷ yếu của Hội thảo sẽ được xuất bản có chỉ số ISBN do Nhà xuất bản Đại học Huế ấn hành.

     Viện trân trọng kính mời các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý giáo dục, đăng ký tham dự và gửi bài viết để Hội thảo thành công tốt đẹp.

     Trân trọng cảm ơn!