Đề án tuyển sinh Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin

2022-06-16

Quyết Định Ban hành quy định về công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập...

2021-10-01

Quyết Định Ban hành quy định về công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức đã tích luỹ của người học được miễn trừ khi thực hiện chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học.

Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học

2021-07-23

Thông tư 32/2015/TT-BGDĐT, ngày 16 tháng 12 năm 2015, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội quy các lớp học online

2021-07-23

Quy định về Tổ chức và quản lý đào tạo qua mạng tại Đại học Huế

2021-07-23

Quyết định 459/QĐ-ĐHH, ngày 12 tháng 3 năm 2020, của Giám đốc Đại học Huế.

Quy chế đào tạo trình độ đại học

2021-07-22

Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT, ngày 18 tháng 3 năm 2021, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Luật Giáo dục 2019

2021-07-22

Thành lập Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin trực thuộc Đại học Huế

2021-07-21

Quyết định 46/QĐ-ĐHH, ngày 13 tháng 01 năm 2020, của Giám đốc Đại học Huế

Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học

2021-07-09

Thông tư 10/2017/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 4 năm 2017, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế

2021-07-08

Quyết định 468/QĐ-ĐHH, ngày 17 tháng 3 năm 2020, của Giám đốc Đại học Huế