Tư vấn học tập

Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Ðại học Huế thường xuyên liên hệ và tạo điều kiện học tập tốt nhất cho sinh viên (SV). Các Trạm đào tạo từ xa địa phương đã phối hợp chặt chẽ với Viện trong công tác quản lý sinh viên, cấp phát tài liệu, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất nhằm tổ chức tốt các đợt tập trung hướng dẫn học tập, giải đáp thắc mắc, thi các học phần và thi tốt nghiệp.

Ban Giám đốc và các Ban chức năng của Ðại học Huế: Ban Ðào tạo và công tác sinh viên; Ban Tổ chức cán bộ; Ban Thanh tra pháp chế…. trực tiếp chỉ đạo và tham gia công tác đào tạo, quản lý hồ sơ, thi tốt nghiệp. Ðại học Huế ra các quyết định về Hội đồng thi và xét tốt nghiệp, Ban đề thi, Ban thư ký, Ban coi thi, Ban chấm thi và ký văn bằng tốt nghiệp đại học.

Hướng dẫn chung về cách học :

Sau khi đã được công nhận trúng tuyển và nộp đủ học phí đào tạo (đợt 1), Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế gửi đến sinh viên Giấy báo trúng tuyển, Thẻ sinh viên và Hướng dẫn học tập e-Learning. Sinh viên cần xem xét kỹ thông tin và thực hiện các điều chỉnh (nếu có) theo hướng dẫn ghi trong Giấy báo trúng tuyển.

Sinh viên sẽ được nhận chương trình đào tạo toàn khóa, lịch trình hướng dẫn học tập theo từng học trình, học phần, các giáo trình, tài liệu và các văn bản hướng dẫn tự học.

Sinh viên căn cứ vào chương trình, lịch trình hướng dẫn các môn học và tuỳ theo hoàn cảnh của mình để chủ động sắp xếp thời gian và kế hoạch học tập. Nếu muốn thay đổi lịch trình học tập thì báo cho Viện biết kế hoạch học tập của cá nhân thông qua cán bộ giáo vụ quản lý.

Trong quá trình tự học, tự nghiên cứu tài liệu, sinh viên cần thường xuyên liên hệ với Viện qua cán bộ giáo vụ phụ trách địa phương mà sinh viên theo học (bằng nhiều kênh khác nhau như Website, email, Zalo, Facebook…) để được giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc.

Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế sẽ phối hợp với các Trạm đào tạo từ xa địa phương, tổ chức những đợt tập trung ngắn hạn theo từng thời gian và địa điểm thích hợp (có thông báo trưóc) để hướng dẫn học tập các học phần, giải đáp thắc mắc, ôn tập và thi kết thúc học phần.

Các hình thức kiểm tra và đánh giá chất lượng:

1. Kiểm tra thường xuyên: Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế đưa ra các biện pháp dưới đây để tạo động lực, kích thích quá trình tự học thường xuyên của sinh viên:

- Bài kiểm tra: sinh viên thực hiện bài kiểm tra để tích lũy điểm thành phần bằng 1 trong 3 hình thức: làm bài kiểm tra tại lớp học trong các đợt tập trung; làm bài thu hoạch ở nhà; làm bài tập qua chương trình e-Learning, tùy theo học phần. Các bài kiểm tra đều nhằm mục đích thúc đẩy, đánh giá việc tự học của SV.

2. Thi kết thúc học phần: Sau từng đợt tự học, Viện tổ chức những đợt tập trung ngắn hạn tại Viện hoặc tại các Trạm đào tạo từ xa địa phương để tiến hành hệ thống hoá kiến thức, giải đáp thắc mắc và thi kết thúc học phần nhằm đánh giá kế quả học tập của sinh viên.

Hướng dẫn đăng nhập hệ thống e-Learning

Sinh viên vào theo đường link:

 http://elearning.hoeit.edu.vn/mod/page/view.php?id=293

Cách thức tính điểm và xếp loại:

Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.

Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn một chữ số thập phân, sau đó chuyển thành điểm chữ như sau:

a) Loại đạt:

A (8,5 - 10) Giỏi

B (7,0 - 8,4) Khá

C (5,5 – 6,9) Trung bình

D (4,0 - 5,4) Trung bình yếu

b) Loại không đạt:

F (dưới 4,0) Kém

c) Đối với những học phần chưa đủ cơ sở để đưa vào tính điểm trung bình chung học kỳ, khi xếp mức đánh giá được sử dụng các kí hiệu sau:

I Chưa đủ dữ liệu đánh giá.

X Chưa nhận được kết quả thi.

d) Đối với những học phần được Viện cho phép chuyển điểm, khi xếp mức đánh giá được sử dụng kí hiệu R viết kèm với kết quả.

Việc xếp loại các mức điểm A, B, C, D, F được áp dụng cho các trường hợp sau đây:

a) Đối với những học phần mà sinh viên đã có đủ điểm đánh giá bộ phận, kể cả trường hợp bỏ học, bỏ kiểm tra hoặc bỏ thi không có lý do phải nhận điểm 0;

b) Chuyển đổi từ mức điểm I qua, sau khi đã có các kết quả đánh giá bộ phận mà trước đó sinh viên được giảng viên cho phép nợ;

c) Chuyển đổi từ các trường hợp X qua.

Việc xếp loại ở mức điểm F ngoài những trường hợp như đã nêu ở khoản 3 Điều này, còn áp dụng cho trường hợp sinh viên vi phạm nội quy thi, có quyết định phải nhận mức điểm F.

Việc xếp loại theo mức điểm I được áp dụng cho các trường hợp sau đây:

a) Trong thời gian học hoặc trong thời gian thi kết thúc học kỳ, sinh viên bị ốm hoặc tai nạn không thể dự kiểm tra hoặc thi, nhưng phải được trưởng phòng Đào tạo, Nghiên cứu và Hợp tác phát triển (ĐT, NC&HTPT) thuộc Viện cho phép;

b) Sinh viên không thể dự kiểm tra bộ phận hoặc thi vì những lý do khách quan, được trưởng phòng ĐT, NC&HTPT chấp thuận.

Trừ các trường hợp đặc biệt do Viện trưởng quy định, trước khi bắt đầu học kỳ mới kế tiếp, sinh viên nhận mức điểm I phải trả xong các nội dung kiểm tra bộ phận còn nợ để được chuyển điểm. Trường hợp sinh viên chưa trả nợ và chưa chuyển điểm nhưng không rơi vào trường hợp bị buộc thôi học thì vẫn được học tiếp ở các học kỳ kế tiếp.

Việc xếp loại theo mức điểm X được áp dụng đối với những học phần mà phòng ĐT, NC&HTPT của Viện chưa nhận được báo cáo kết quả học tập của sinh viên từ bộ phận khảo thíchuyển lên.

Ký hiệu R được áp dụng cho các trường hợp sau:

a) Điểm học phần được đánh giá ở các mức điểm A, B, C, D trong đợt đánh giá đầu học kỳ (nếu có) đối với một số học phần được phép thi sớm để giúp sinh viên học vượt.

b) Những học phần được công nhận kết quả, khi sinh viên chuyển từ trường khác đến hoặc chuyển đổi giữa các chương trình.

Cách tính điểm trung bình chung:

1. Để tính điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy, mức điểm chữ của mỗi học phần phải được quy đổi qua điểm số như sau:

A tương ứng với 4

B tương ứng với 3

C tương ứng với 2

D tương ứng với 1

F tương ứng với 0

Trường hợp sử dụng thang điểm chữ có nhiều mức, Viện trưởng quy định quy đổi các mức điểm chữ đó qua các điểm số thích hợp, với một chữ số thập phân.

2. Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy được tính theo công thức sau và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân:

Trong đó:

A là điểm trung bình chung học kỳ hoặc điểm trung bình chung tích lũy

ai là điểm của học phần thứ i

ni là số tín chỉ của học phần thứ i

n là tổng số học phần.

Điểm trung bình chung học kỳ để xét học bổng, khen thưởng sau mỗi học kỳ chỉ tính theo kết quả thi kết thúc học phần ở lần thi thứ nhất. Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy để xét thôi học, xếp hạng học lực sinh viên và xếp hạng tốt nghiệp được tính theo điểm thi kết thúc học phần cao nhất trong các lần thi.

Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp

Sinh viên được trường xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

a) Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;

b) Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo được quy định tại Điều 2 của Quy chế này;

c) Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên;

d) Thỏa mãn một số yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm học phần thuộc ngành đào tạo chính và các điều kiện khác do Đại học Huế quy định;

đ) Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh đối với các ngành đào tạo không chuyên về quân sự và hoàn thành học phần giáo dục thể chất đối với các ngành không chuyên về thể dục - thể thao;

e) Có đơn gửi phòng Đào tạo, Nghiên cứu và Hợp tác phát triển đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khóa học.

Sau mỗi học kỳ, Hội đồng xét tốt nghiệp căn cứ các điều kiện công nhận tốt nghiệp quy định tại khoản 1 Điều này để lập danh sách những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

Hội đồng xét tốt nghiệp do Giám đốc Đại học Huế làm Chủ tịch, một cán bộ lãnh đạo chủ chốt thuộc Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin làm thư ký và thành viên gồm các Phó Giám đốc, Chánh văn phòng, Trưởng các Ban chức năng Đại học Huế, Viện trưởng, Phó Viện trưởng và cán bộ thuộc Viện.

Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Giám đốc Đại học Huế ký quyết định công nhận tốt nghiệp cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.